INFO: +48 (52) 334 72 02   |    sklep@ruchomapodloga.eu

Polityka prywatności

sklepu internetowego www.ruchomapodloga.eu


 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów i  Użytkowników strony internetowej www.ruchomapodloga.eu (dalej również „Strona internetowa”).

I. Informacje ogólne:
  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest
   Roman Giersz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mieszalnia Pasz i Koncentratów ROKPASZ Roman Giersz,
   adres: Bieszewo 1, 86-141 Lniano
   NIP: 5611055808
   REGON: 091310617
   adres e-mail: sklep@ruchomapodloga.eu
   zwany dalej „Administratorem”.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji Mieszalnia Pasz i Koncentratów ROKPASZ Roman Giersz, Bieszewo 1, 86-141 Lniano, adresem e-mailowym sklep@ruchomapodloga.eu lub numerem telefonu + 48 (52) 334 72 02
II. Najważniejsze zasady:
  1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony internetowej, rejestracji i logowania się na swoje Konto, dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego ruchomapodłoga.eu (dalej jako „Sklep internetowy”) oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, zawarcia umowy sprzedaży, skontaktowania z Administratorem oraz złożenia reklamacji.
  4. Strona internetowa dla prawidłowego działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka plików cookies”.
III. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
  1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na  danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
IV. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. W celu umożliwienia Państwu użytkowania Sklepu internetowego, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
    1. rejestracja i logowanie do konta Klienta w Sklepie internetowym, korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego
     Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zarejestrowanie konta w Sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu zawarcia tej umowy są Państwo zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego i podania swoich danych osobowych w postaci: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła.
     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę (zarejestrować konto) i korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.
     W toku realizacji umowy (posiadania konta w Sklepie internetowym) Administrator może uzyskiwać kolejne dane osobowe, w tym dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, numeru telefonu, nr rachunku bankowego, z którego jest dokonywana płatność, historii zakupów, a w przypadku przedsiębiorców również nazwy, NIPu oraz adresów prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego;
    2. składanie zamówień i zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu internetowego
     Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dla celów realizacji umowy Administrator wykorzysta Państwa dane podane podczas składania zamówienia lub dostępne na koncie Klienta. W związku z zawarciem umowy Administrator przetwarza również dane dotyczące numeru rachunku bankowego (w celu uzyskania płatności). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu;
    3. realizacja umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego
     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zawartej z Administratorem, w tym dostawy zamówionych produktów;
    4. odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego
     Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z przysługującego konsumentom prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz dokonania zwrotu ceny, ewentualnie w celu poinformowania Klienta, że odstąpienie nie może zostać uwzględnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie odstąpić od umowy;
    5. obsługa reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży
     Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w celu dokonania zwrotu ceny). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji są opisane w Regulaminie Sklepu internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację;
    6. obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu internetowego
     Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w dbałości o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem Strony internetowej, w tym poprawnego działania Sklepu internetowego oraz o prawidłowe relacje z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących działania Sklepu są opisane w Regulaminie Sklepu internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.
  2. Administrator przetwarza ponadto dane osobowe w innych celach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, tj. w następujących celach:
    1. umożliwienie subskrybowania usługi Newsletter
     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymywanie Newsletter (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem Strony internetowej mają Państwo możliwość zasubskrybowania Newslettera, w ramach którego Administrator wysyła na podany przez Państwa adres e-mail aktualne informacje o produktach dostępnych w Sklepie internetowym, w tym informacje handlowe (informacje o promocjach, nowościach, etc.). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zasubskrybować Newsletter;
    2. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony internetowej
     Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. W ramach analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony internetowej, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony;
    3. Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
     Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na optymalnej prezentacji oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania ze Strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provisionAutomatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:https://policies.google.com/privacy?hl=plMogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa ze Strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  3. wykorzystywanie plików cookies na Stronie internetowej
   Podstawą prawną przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, czyli Państwa zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w sekcji „Polityka plików cookies”.
  1. Poza Stroną internetową Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
    1. zawarcie i wykonanie umów zawartych poza Stroną internetową:
     Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem lub gdy są Państwo pracownikami strony, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;
    2. prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
     Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na dbałości o dobre relacje z Klientami, Kontrahentami, Dostawcami oraz wszelkimi innymi osobami kontaktującymi się z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;
    3. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
     Elementem relacji Administratora z Klientami i Kontrahentami jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.
     Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe nie wymagające Państwa zgody, w szczególności tworzy i utrzymuje bazy Klientów oraz prowadzi inne działania promujące działalność Administratora;
    4. wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
     Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;
    5. cele archiwalne i dowodowe
     Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).
V.Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

    1. dane przetwarzane w celu rejestracji i logowania do konta Klienta w Sklepie internetowym oraz korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego – do czasu usunięcia konta w Sklepie internetowym lub do czasu zaprzestania prowadzenia Sklepu;
    2. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego i poza Sklepem – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
    3. dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
    4. dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową lub reklamacji dotyczących działania Sklepu internetowego – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;
    5. dane przetwarzane w celu umożliwienia przesyłania Newslettera – przez okres niezbędny do przesyłania Newslettera, do czasu Państwa rezygnacji lub zaprzestania wysyłania tego rodzaju wiadomości przez Administratora;
    6. dane przetwarzane w celu wykorzystywania plików cookies na Stronie internetowej – przez okres wskazany w sekcji Polityka Plików Cookies;
    7. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
    8. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;
    9. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
    10. dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.
VI. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?
  1. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.
  2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:
    1. od Klientów Administratora oraz innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji – dane pozyskiwane od tych podmiotów obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, stanowisko lub funkcję, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON;
    2. ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS – dane pozyskiwane ze źródeł powszechnie dostępnych obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, stanowisko lub funkcję, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, NIP, REGON.
VII. Odbiorcy danych osobowych
  1. Administrator dokłada staranności przy dobieraniu podmiotów, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia maksymalnej ochrony przetwarzania danych.
  2. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:
    1. upoważnieni pracownicy Administratora,
    2. podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
    3. osoby, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług pomocy prawnej;
    4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;
    5. banki (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych);
    6. podmioty pośredniczące w płatnościach elektronicznych (w tym PayU S.A.);
    7. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub audytorskie;
    8. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi reklamowe i promocyjne;
    9. Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Strony internetowej oraz weryfikacji ruchu na Stronie,
    10. podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.
VIII. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.

IX. Pozostałe uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
  1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
   2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
   5. prawo do przenoszenia danych.
  1. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa.
  3. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.
  4. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych na Stronie internetowej, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
X. Postanowienia końcowe

 

  1. Korzystając ze Strony internetowej są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich.
  2. Administrator może w każdej chwili zmienić postanowienia Polityki Prywatności. O zakresie i treści tych zmian zostaną Państwo powiadomieni przed dokonaniem pierwszego logowania na swoje konto w Sklepie internetowym.

 

Polityka plików cookies

 

I. Czym są pliki cookies?
  1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką Administrator podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych.
  3. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.
  4. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby używanie na Stronie internetowej pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzeń. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.
  5. Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej przy wykorzystaniu danego urządzenia lub z danej przeglądarki jest Państwu wyświetlana szczegółowa informacja na temat wykorzystywanych plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie. W przypadku odmowy wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Strony internetowej może zostać ograniczona.
II. Do czego są używane pliki cookies?
  1. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony, w tym:
    1. rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania Strony internetowej;
    2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
    3. dostosowania i optymalizacji Strony internetowej do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Strony internetowej (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
    4. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony internetowej co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
    5. zapisywania produktów, które umieścili Państwo w swoim koszyku oraz na liście życzeń w Sklepie;
    6. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
    7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony internetowej.
  2. Samo przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika.
III. Jakie pliki cookies są używane na Stronie internetowej oraz jak długo są one przechowywane?
  1. W celu zapewnienia zgodności plików cookies stosowanych na Stronie internetowej z RODO Administrator korzysta z wtyczki Cookiebot WordPress.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych plików cookies stosowanych na stronie są dostępne na naszym sklepie internetowym tutaj.
IV. Usuwanie plików cookies
  1. Zmiana preferencji w zakresie plików cookies jest możliwa tutaj.
  2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 V. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

 

 

Twoje produkty:

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku

Continue Shopping