ruchomapodłoga.eu

Poniższy Regulamin przedstawia zasady korzystania ze strony internetowej www.ruchomapodloga.eu, w tym zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego ruchomapodłoga.eu. Jeśli którekolwiek ze wskazanych poniżej kwestii są dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z nami pod adresem sklep@ruchomapodloga.eu.

Spis treści

 1. Informacje ogólne.
 2. Słownik pojęć.
 3. Wymagania techniczne.
 4. Prawa własności intelektualnej
 5. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej
 6. Zasady korzystania z Usług dostępnych na Stronie internetowej
 7. Rejestracja Konta.
 8. Usunięcie Konta Klienta.
 9. Logowanie.
 10. Produkty dostępne w Sklepie internetowym – ogólne informacje.
 11. Sposoby płatności
 12. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży).
 13. Wykonanie Umowy sprzedaży, sposoby dostawy.
 14. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 15. Rękojmia.
 16. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów…
 17. Dane osobowe.
 18. Postanowienia przejściowe i końcowe.
I. Informacje ogólne:
 1. Strona internetowa www.ruchomapodloga.eu należy do Romana Giersza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mieszalnia Pasz i Koncentratów ROKPASZ Roman Giersz,
  adres: Bieszewo 1, 86-141 Lniano
  NIP: 5611055808
  REGON: 091310617
  BDO: 000349096
  nr telefonu + 48 (52) 334 72 02
  adres e-mail: sklep@ruchomapodloga.eu, zwanego dalej również jako Sprzedawca.
 2. Udostępnienie funkcjonalności strony internetowej www.ruchomapodloga.eu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem poprzez akceptację Regulaminu i Rejestrację Konta na stronie internetowej ruchomapodłoga.eu lub zawarcie umowy bez Rejestracji Konta. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.
II. Słownik pojęć:
 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  2. Strona internetowa – strona internetowa ruchomapodloga.eu, na której prowadzony jest Sklep internetowy;
  3. Sklep internetowy – sklep internetowy ruchomapodłoga.eu prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie internetowej;
  4. Klient – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę;
  5. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Strony internetowej korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu internetowego korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 43Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG;
  7. Produkt – towary znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu internetowego;
  8. Konto – przestrzeń sieciowa Strony internetowej przeznaczona dla zarejestrowanego Klienta, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym;
  9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na stworzeniu Konta Klienta na Stronie internetowej;
  10. Logowanie – czynność polegająca na uzyskaniu przez Klienta dostępu do Konta na Stronie internetowej;
  11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania się na Konto Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas Rejestracji lub w okresie użytkowania Konta;
  12. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której Klient dokonuje wyboru Produktów do zakupu, umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówień, w tym ilości produktów, formy płatności, terminu dostawy i danych do faktury;
  13. Lista życzeń – funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której Klient może zapamiętać dany Produkt i dokonać jego Zamówienia w późniejszym czasie, pod warunkiem dalszej dostępności Produktu w Sklepie internetowym;
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające m.in. rodzaj Produktów oraz formę płatności;
  15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów wraz z usługami towarzyszącymi, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  16. Newsletter – informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą modułu mailingowego, za zgodą Klienta, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail;
  17. Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: (i) wady fizycznej lub prawnej Produktu, (ii) nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub Sklepu internetowego;
  18. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie;
  19. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
  20. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  21. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
  22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.
III. Wymagania techniczne:
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
  1. posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji;
  2. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Internet Explorer 11+, Mozilla Firefox 50+, Google Chrome 54+, Safari 10+, Opera);
  3. rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024×768 pikseli,
  4. dostęp do sieci Internet o przepustowości min. 5 Mb/s;
  5. aktywny adres poczty e-mail.
 2. Dostępność Strony internetowej może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Strony internetowej wynikający z powyższych przyczyn.
 3. Sprzedawca nie jest dostawcą sieci Internet ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej.
 4. Na Stronie internetowej są wykorzystywane pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Klienta. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookies zawiera Polityka Prywatności i Polityka plików cookies.
IV. Prawa własności intelektualnej:
 1. Zawartość i struktura Strony internetowej są chronione prawami autorskimi.
 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych na Stronie internetowej, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej –  przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 3. Powielanie treści, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na Stronie internetowej tekstów, jak również ich fragmentów lub zdjęć bez zgody Sprzedawcy jest niedozwolone.
 4. Materiały opublikowane na Stronie internetowej mogą być kopiowane, przechowywane lub wykorzystywane wyłącznie w celu użytku osobistego (niekomercyjnego). Niedopuszczalne jest jakiekolwiek rozpowszechnianie skopiowanych materiałów, w tym zamieszczanie ich na innych stronach internetowych.
 5. Kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych treści pochodzących ze Strony internetowej wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przez wykorzystywanie komercyjne rozumie się przede wszystkim rozpowszechnianie w tym: publikowanie, dystrybuowanie, kopiowanie, modyfikowanie materiałów w całości lub w części.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na innych stronach internetowych, do których linki mogą być zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności za ich poprawność i aktualność.
V. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Strony intrnetowej:
 1. Strona internetowa umożliwia Klientom korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Rejestracja i Logowanie do Konta Klienta,
  2. dostęp do Konta Klienta w dowolnie przez siebie wybranym czasie,
  3. zarządzanie danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie używania Konta,
  4. uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych w Sklepie internetowym,
  5. dokonywanie Zamówień dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie internetowym,
  6. dodawanie Produktów do Listy życzeń,
  7. zawieranie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  8. zamawianie usługi Newsletter za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Strony internetowej.
 3. Wyrażenie zgody na obowiązywanie Regulaminu następuje przy uruchamianiu Usługi za pośrednictwem Strony internetowej lub podczas składania Zamówienia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient (i) wyraził zgodę na jej otrzymywanie, poprzez wyraźne oświadczenie albo (ii) udostępnił identyfikujący go adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania Newslettera.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług lub funkcjonalności Strony internetowej z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Strony internetowej ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Strony internetowej, o czym każdorazowo będzie informował Klientów.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług lub funkcjonalności Strony internetowej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości Usług lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 8. Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Strony internetowej. Informacje o nowych funkcjonalnościach lub nowych rozwiązaniach będą umieszczane na Stronie internetowej, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 9. Strona internetowa umożliwia korzystanie z Usług oraz składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych. Na stronie głównej Strony internetowej każdorazowo zamieszczana jest informacja o planowanych przerwach w pracy Strony.
VI. Zasady korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej:
 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Klient jest zobowiązany w szczególności:
  1. korzystać ze Strony internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystać ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem;
  3. korzystać ze Strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom;
  4. powstrzymywać się od działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Strony internetowej, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania;
  5. powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych.
 3. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę sprzedaży w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy sprzedaży pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.
VII. Rejestracja konta:
 1. Dokonując Rejestracji Konta na Stronie internetowej Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.
 2. W celu zarejestrowania Konta na Stronie internetowej Klient jest zobowiązany:
  1. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupełniając: nazwę użytkownika (imię i nazwisko, nazwa), adres e-mail, Hasło;
  2. zapoznać się z Polityką prywatności;
  3. zaznaczyć okno „Akceptuję Politykę prywatności i regulamin”;
  4. kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.
 3. Hasło podawane przez Klienta podczas Rejestracji powinno zawierać co najmniej 12 znaków. W celu zwiększenia siły Hasła Klient powinien użyć do skonstruowania Hasła małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Podczas Rejestracji Klient może użyć bezpiecznie wygenerowanego Hasła.
 4. Zasady budowania Hasła określone w ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio również podczas dokonywania zmiany Hasła w trakcie użytkowania Konta.
 5. Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu Rejestracji.
 6. Z chwilą Rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa dotyczy możliwości korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, wskazanych w pkt V.1. Regulaminu i nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek płatności. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być w każdej chwili rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta w sposób określony w pkt VIII.1 Regulaminu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przez siebie przy Rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.
VIII. Usunięcie konta klienta:
 1. Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto ze Strony internetowej, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy sklep@ruchomapodloga.eu lub korzystając z opcji Usunięcie konta w Szczegółach konta w Panelu klienta na Stronie internetowej.
 2. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku:
  1. poważnego naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z Konta Klienta;
  2. naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z Konta Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego podczas lub w związku z korzystaniem ze Strony internetowej.
 3. O zamiarze usunięcia Konta Klienta oraz stwierdzonych naruszeniach, Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail widniejący na Koncie Klienta.
 4. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia Usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Sprzedawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.
 5. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
IX. Logowanie:
 1. Logowanie na Konto Klienta następuje z wykorzystaniem nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz Hasła podanego przez Klienta w trakcie Rejestracji.
 2. Po zalogowaniu na Konto Klient może w każdej chwili zmienić swoje Hasło oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystając z zakładki Szczegóły konta.
 3. Klient jest zobowiązany utrzymywać Hasło w poufności oraz chronić Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Klient może Logować się na swoje Konto również za pośrednictwem profilu Klienta w portalu Facebook oraz konta Google.
 5. Umowa sprzedaży zawarta na skutek Zamówienia złożonego przez osobę trzecią, która weszła w nieuprawnione posiadanie należących do Klienta danych do Logowania (nazwy użytkownika lub e-maila oraz Hasła) z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, uważana jest za zawartą przez Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
X. Produkty dostępne w Sklepie internetowym – ogólne informacje:
 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych lub prawnych, chyba że co innego wynika z opisu Produktu.
 2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie internetowym posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, w tym numer artykułu, dane techniczne, cenę, ewentualne informacje o rabatach lub promocjach na Produkt.
 3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują w sposób demonstracyjny wygląd Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Strony internetowej. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych Produktu oraz numeru artykułu.
 4. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy, które są ustalane odrębnie przy składaniu Zamówienia, na zasadach określonych w Rozdziale XV Regulaminu.
 5. Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Produktu w Sklepie internetowym.
 6. W przypadku, gdy Produkt aktualnie nie jest dostępny w Sklepie internetowym, istnieje możliwość sprowadzenia Produktu na zamówienie Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail sklep@ruchomapodloga.eu. Strony ustalą indywidualnie szczegółowe warunki sprzedaży Produktu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w szczególności termin dostawy, cenę oraz ewentualnie obowiązek zapłaty przez Klienta zaliczki na poczet ceny sprzedaży.
 7. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie internetowym. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w  opisie danego Produktu promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.
 9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Produktu w rozumieniu KC. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu KC.
 10. Produkty dostępne w Sklepie internetowym powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem, właściwościami oraz ewentualnymi zaleceniami Sprzedawcy.
XI. Sposoby płatności:
 1. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku  Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu Bank Spółdzielczy Koronowo  nr 77814400052007007067390001;
  2. przelew online poprzez serwis PayU,
  3. płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki) za dodatkową opłatą w wysokości 5,00 zł – możliwość dokonania płatności za pobraniem nie dotyczy przesyłek paletowych.
 2. W przypadku przelewu bankowego dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Kupujący powinien uwzględniać w swoich Zamówieniach możliwe opóźnienia w zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności dotyczący danego Zamówienia powinien zostać dokonany w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienia zostanie anulowane i nie będzie realizowane.
 4. Serwis PayU jest prowadzony przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, będący krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 7792308495, REGON 300523444. Kontakt z serwisem PayU jest możliwy pod numerem telefonu 48 61 628 45 05 lub adresem e-mail help@payu.pl. Szczegółowe informacje o serwisie PayU znajdują się na stronie www.payu.pl.
 5. Przelewy dokonywane za pośrednictwem serwisu PayU są natychmiast księgowane i umożliwiają Sprzedawcy przystąpienie do realizacji Zamówienia bezpośrednio po dokonaniu płatności przez Klienta.
 6. W ramach serwisu PayU możliwe jest dokonywanie płatności z wykorzystaniem:
  1. kart płatniczych;
  2. internetowych przelewów bankowych (e-przelewów).
 7. Po wyborze płatności za pośrednictwem serwisu PayU Klient zostaje przeniesiony na stronę transakcyjną serwis PayU, w celu dokonania płatności za Zamówienie. Na stronie transakcyjnej, po wybraniu swojego banku lub innej dostępnej metody płatności, Klient może dokonać natychmiastowej zapłaty, podając swoje dane, które są wymagane do logowania w serwisie płatniczym i potwierdzając płatność. Klient nie musi wskazywać jakichkolwiek informacji dotyczących opłacanej transakcji. Po dokonaniu płatności, Klient zostaje powtórnie przekierowany na stronę Sklepu internetowego z potwierdzeniem Zamówienia.
 8. Serwis PayU wymaga od Kupującego dokonującego Zamówienia w Sklepie internetowym dokonania płatności w ciągu […] minut od chwili złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania transakcji płatniczej w powyższym czasie, operacja płatności zostanie przerwana, a Zamówienie zostanie anulowane i nie będzie realizowane.
XII. Składanie zamówień:
 1. W celu dokonania Zamówienia w Sklepie internetowym Klient powinien:
  1. skompletować Zamówienie:
   1. dokonać wyboru Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu internetowego lub pobrać je ze stworzonej przez Klienta Listy życzeń,
   2. w odniesieniu do wybranych Produktów określić ich liczbę,
   3. kliknąć „Dodaj do koszyka”,
   4. przejść do zakładki Koszyk,
   5. upewnić się, czy rodzaj i liczba Produktów umieszczonych w Koszyku jest prawidłowa, w razie potrzeby klikając przycisk „+” lub „-”, ewentualnie wpisać treść kodu rabatowego, jeśli Klient go posiada,
   6. kliknąć „Zaktualizuj koszyk”,
   7. wskazać sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie internetowym,
   8. kliknąć „Przejdź do płatności”;
  2. podać swoje dane, tj. wybrać jedną z poniższych opcji:
   1. Logowanie na Konto Klienta poprzez wybór opcji „kliknij tutaj, aby się zalogować” (w przypadku Klientów posiadających zarejestrowane Konto), w razie potrzeby wpisując odpowiednie nowe dane adresowe;
   2. wskazać dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i NIP (w przypadku klientów dokonujących zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie inne dane do wysyłki Produktu.
    Jednocześnie z podaniem danych Klient może kliknąć opcję „Stworzyć konto?”, aby dokonać Rejestracji Konta w Sklepie internetowym. W przypadku wyboru powyższej opcji Klient jest zobowiązany wskazać nazwę użytkownika oraz Hasło,
  3. wskazać ewentualne uwagi do Zamówienia;
  4. kliknąć „Przejdź do dostawy”
  5. potwierdzić lub zmienić swoje dane do kontaktu, adres dostawy i sposób dostawy, upewnić się co do rodzaju i liczby Produktów oraz kliknąć „Przejdź do Płatności”;
  6. wybrać metodę płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym;
  7. zapoznać się z polityką prywatności i zaakceptować warunki Regulaminu, w tym zasady wykonywania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  8. kliknąć przycisk „Złoż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, aby złożyć Zamówienie;
  9. opłacić Zamówienie;
  10. odebrać wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia oferty, przesłaną przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę w sposób opisany w pkt XIII Regulaminu.
 3. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
XIII. Potwierdzenie przyjęcia oferty (potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży):
 1. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta podany na Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia:
  1. wiadomość „Złożyłeś zamówienie”, wskazujące numer i przedmiot Zamówienia, cenę oraz przewidywany termin realizacji – Sprzedawca potwierdza warunki Umowy sprzedaży w formie pliku PDF;
  2. fakturę w formie elektronicznej (nieedytowalny dokument PDF) w przypadku, gdy Klient dokonał zakupu bez Rejestracji Konta w Sklepie internetowym;
  3. treść Regulaminu oraz informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży zapisane w postaci pliku PDF.
 2. W przypadku, gdy Klient dokonuje Zamówienia korzystając z zarejestrowanego Konta, Sprzedawca umieszcza fakturę na Koncie Klienta w zakładce „Moje faktury”, z której Klient może pobrać wystawioną fakturę. W przypadku, gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę na adres e-mail, powinien tę okoliczność wskazać w uwagach do Zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia przed potwierdzeniem przyjęcia oferty i rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży. W tym celu Sprzedawca nawiązuje kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta na Koncie Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Umowy sprzedaży zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadkach, o których mowa w pkt VIII.2. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o odmowie realizacji Zamówienia, podając przyczynę odmowy. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną cenę Produktów.
XIV. Wykonanie Umowy sprzedaży, sposoby dostawy:
 1. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpoczęciu realizacji Zamówienia poprzez wysłanie na adres wiadomości na adres e-mail Klienta zatytułowanej „Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia”.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Konsumenta o przyczynach wstrzymania wykonania Umowy sprzedaży oraz przewidywanym terminie realizacji.
 3. Klient może odebrać zakupione Produkty osobiście z magazynu Sprzedawcy pod adresem: Bieszewo 1, 86-141 Lniano, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 4. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy:
  1. Kurier DPD,
  2. Kurier DHL,
 5. Koszty dostawy są uzależnione od wagi netto oraz rodzaju przesyłki (paczka lub paleta). Koszt dostawy składa się z sumy kwot: (i) kwoty podstawowej podanej dla określonego przedziału wagowego przesyłek danego rodzaju oraz (ii) iloczynu kwoty dodatkowej i wagi przesyłki w kilogramach. Koszty dostawy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów dostaw, z podziałem na przedziały wagowe oraz wysokości kosztów dodatkowych za każdy kilogram przesyłki zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Koszt dostawy w odniesieniu do konkretnego Zamówienia jest każdorazowo wskazywany na etapie składania Zamówienia oraz w potwierdzeniu Zamówienia.
 6. Produkty o wadze netto wyższej niż 1000 kg oraz tzw. produkty gabarytowe (Produkty o długości większej niż 2,5m) nie są objęte wysyłką realizowaną przez firmy kurierskie wskazane w ust. 4 powyżej. W odniesieniu do Produktów opisanych w zdaniu poprzednim jedyną dostępną formą dostawy jest odbiór osobisty. W przypadku braku możliwości osobistego odebrania Produktu Klient może ustalić indywidualnie ze Sprzedawcą, że Produkt zostanie dostarczony do Klienta przez zewnętrzną firmę transportową zorganizowaną przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta. Strony ustalą indywidualnie koszt dostawy, który Klient będzie zobowiązany ponieść w przypadku indywidualnie zleconego transportu.
 7. Termin wysyłki jest wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. Termin ten jest podany w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wysyłki to orientacyjny czas liczony od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do momentu wydania przesyłki z Produktem firmie kurierskiej.
 8. Na łączny czas dostawy Produktu do Klienta składa się termin wysyłki oraz termin dostarczenia Produktu przez firmę kurierską (zgodnie z wyborem Klienta).
 9. Firmy kurierskie posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Szczegółowe zasady realizacji usług dostawy są zawarte w ogólnych warunkach świadczenia usług stosowanych przez DPD Polska Sp. z o.o. oraz DHL EXPRESS (POLAND) Sp. z o.o. Przed wyborem sposobu dostarczenia Produktu Klient powinien we własnym zakresie zapoznać się z powyższymi warunkami.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zachowanie terminu wysyłki, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę opóźnienia dostawy oraz przewidywany termin jej realizacji.
XV. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży:
 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sprzedawcy wskazany w pkt I.1 Regulaminu lub na adres e-mail: sklep@ruchomapodloga.eu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu, w którym Produkt został dostarczony do Konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Nie jest to jednak wymagane.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sklepu internetowego sklep@ruchomapodloga.eu lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy umów, których przedmiotem świadczenia jest m.in.:
  1. Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu;
  4. Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 7. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument odeśle zwracany Produkt na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Zwrot” lub „Odstąpienie od umowy”.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca zaproponuje, że odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Konsument zobowiązany jest do wydania Produktu w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktu i koszty dostawy Produktu do Konsumenta.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze zwracany Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z Produktu w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu.
 12. Sprzedawca obniży wysokość zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Konsumenta i odesłania Konsumentowi Produktu z powrotem.
 13. Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy. W celu uniknięcia wątpliwości, za zwykły, najtańszy sposób dostarczenia Produktów są uznawane sposoby dostaw wskazanych w pkt XIV.4 Regulaminu. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty dostawy w kwocie nieprzekraczającej 380,00 zł brutto. W przypadku, gdy Konsument poniesie dodatkowe koszty dostawy przekraczające kwotę wskazaną w zdaniu poprzednim, Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi nadwyżki ponad tę kwotę.
 14. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.
 15. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy dokonywaniu płatności za Produkt, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsument jest zobowiązany podać Sprzedawca dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu.
 16. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Konsumenta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy), Konsument powinien podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania przez Sprzedawcę zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) zwrot należności nie będzie możliwy, (ii) dojdzie do opóźnienia w procesie zwrotu należności lub (iii) należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta.
 18. Zwrot Produktu do Sklepu internetowego na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następuje na koszt Konsumenta, przy czym Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu internetowego.
 19. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 20. O prawie do odstąpienia Konsument zostaje poinformowany w chwili zawarcia  Umowy poprzez przedłożenie pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 21. Opisane w pkt X.1-20 powyżej prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientom będącym Przedsiębiorcami.
XVI. Rękojmia:
 1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klient na zasadzie rękojmi, zgodnie z przepisami KC, jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.
 3. Produkt posiada wadę fizyczną jeżeli jest niezgodny z umową w rozumieniu art. 55611 i 3 KC, tj.:
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;
  4. został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;
  5. został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane (i) przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo (ii) przez Klienta, który działał według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Produkt posiada wadę prawną zgodnie z art. 5563 KC, jeżeli:
  1. stanowi własność osoby trzeciej;
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej;
  3. ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi lub powstały z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Klientowi.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 7. Zgłaszając Reklamację dotyczącą wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu oraz opisem reklamacji.
 8. Jako dowód zakupu Klient może przedstawić fakturę lub e-mailowe potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 9. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Produktów powinny być zgłaszane na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
 10. Opis Reklamacji powinien zawierać:
  1. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj wady, data jej wystąpienia lub wykrycia;
  2. żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady, wybrane spośród niżej wymienionych:
   1. wymiana Produktu na nowy, wolny od wad,
   2. usunięcie wady (naprawa) Produktu,
    lub oświadczenie Klienta o:
   3. obniżeniu ceny i żądaniu zwrotu części uiszczonej ceny Produktu,
   4. odstąpieniu od Umowy sprzedaży i żądaniu zwrotu ceny Produktu, o ile wada ma charakter istotny;
  3. dane Klienta:
   1. imię i nazwisko,
   2. dane kontaktowe – adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu.
   3. numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Klient wskazał obniżenie lub zwrot ceny Produktu.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wady.
 13. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedawca odeśle Produkt Klientowi oraz dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.
 15. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.
 16. Klient jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sprzedawcę Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Klienta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Klienta.
 18. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Klient w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział.
 19. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności KC.
XVII. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów:
 1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
XVIII. Dane osobowe:
 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób działających w imieniu Klientów, z którymi Sprzedawca kontaktuje się w ramach zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia Usług.
 2. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które zgodnie z RODO jest zobowiązany podać administrator danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://new.ruchomapodloga.eu/polityka-prywatnosci/
XIX. Postanowienia przejściowe i końcowe:
 1. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 4. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego mogą być zgłaszane na adres e-mail sklep@ruchomapodloga.eu. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie internetowej, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2021 roku.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Cennik przesyłek
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
Załącznik nr 3 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży

Menu Główne