ruchomapodłoga.eu
 1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klient na zasadzie rękojmi, zgodnie z przepisami KC, jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.
 3. Produkt posiada wadę fizyczną jeżeli jest niezgodny z umową w rozumieniu art. 55611 i 3 KC, tj.:
  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;
  4. został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;
  5. został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane (i) przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo (ii) przez Klienta, który działał według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Produkt posiada wadę prawną zgodnie z art. 5563 KC, jeżeli:
  1. stanowi własność osoby trzeciej;
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej;
  3. ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Klientowi lub powstały z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Klientowi.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 7. Zgłaszając Reklamację dotyczącą wad fizycznych lub prawnych Produktu Klient powinien dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu oraz opisem reklamacji.
 8. Jako dowód zakupu Klient może przedstawić fakturę lub e-mailowe potwierdzenie rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 9. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Produktów powinny być zgłaszane na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
 10. Opis Reklamacji powinien zawierać:
  1. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj wady, data jej wystąpienia lub wykrycia;
  2. żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady, wybrane spośród niżej wymienionych:
   1. wymiana Produktu na nowy, wolny od wad,
   2. usunięcie wady (naprawa) Produktu,
    lub oświadczenie Klienta o:
   3. obniżeniu ceny i żądaniu zwrotu części uiszczonej ceny Produktu,
   4. odstąpieniu od Umowy sprzedaży i żądaniu zwrotu ceny Produktu, o ile wada ma charakter istotny;
  3. dane Klienta:
   1. imię i nazwisko,
   2. dane kontaktowe – adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu.
   3. numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Klient wskazał obniżenie lub zwrot ceny Produktu.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wady.
 13. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sprzedawca odeśle Produkt Klientowi oraz dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.
 15. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu.
 16. Klient jest zobowiązany podać Sprzedawcy pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sprzedawcę Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew).
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Klienta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Klienta.
 18. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Klient w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział.
 19. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności KC.

Dokonaj zwrotu towaru teraz

Menu Główne